Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1/ Oficiální názevStřední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní
2/ Důvod a způsob založení

Důvod: organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Způsob: Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydalo na základě ustanovení § 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 130/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 181 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřizovací listinu příspěvkové organizace Střední škola Náhorní.

Zřizovatel: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00 064 581

3/ Organizační strukturaOrganizační schéma
4/ Kontaktní spojení4.1. Kontaktní poštovní adresa:
U Měšťanských škol 525/1
Praha 8
182 00
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
viz 4.1.
4.3. Úřední hodiny:
8:00 – 16:00
4.4. Telefonní čísla:
284 684 180 kancelář zástupců ředitelky
284 680 190 (ústředna), 284 683 289 ekonomický úsek
4.5. Číslo faxu:
284 684 180
4.6. Adresa internetové stránky:
www.ssnahorni.cz
4.7. Adresa e-podatelny:
ssnahorni@ssnahorni.cz
4.8. ID datové schránky:
syrycd9
4.9. Další elektronické adresy:
elektronické adresy pedagogického sboru
IZO: 130001376
5/ Případné platby můžete poukázatPPF banka, a. s. 2003290006/6000
6/ IČ61388262
7/ DIČŠkola není plátcem daně z přidané hodnoty
8/ Dokumenty 8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Školní řád
Učební plány
Dokumenty k příjímacímu řízení
Dokumenty k maturitním zkouškám
Dokumenty k závěrečným zkouškám
Školní preventivní program
8.2. Rozpočet:
Údaje o rozpočtu
9/ Žádosti o informace Informace podávají:
Studijní záležitosti v jednotlivých předmětech: příslušní vyučující
Záležitosti žáka – prospěch, docházka, chování: třídní učitel
Otázky výchovného poradenství: výchovná poradkyně
Přijímací řízení, přestupy žáků z jiné školy: Mgr. Bronislava Svobodová
Pronájmy učeben, tělocvičny: ekonomický úsek 284 680 190 (ústředna), 284 683 289
10/ Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný:

  • v úředních hodinách v sekretariátu školy,
  • elektronicky na e-mailové adrese školy,
  • poštou na doručovací adresu školy.
11/ Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podat písemně. Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Opravné prostředky je možné podávat:

  • v úředních hodinách v sekretariátu školy,
  • elektronicky na e-mailové adrese školy,
  • poštou na doručovací adresu školy.
12/ FormulářeOdvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
Žádost o přijetí do vyššího ročníku
Žádost o přestup
Žádost o uvolnění z TEV
Žádost o uvolnění z vyučování
Žádost o opakování ročníku
13/ Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Přijímací řízení do 1. ročníku studia
Přerušení studia
14/ Nejdůležitější předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
Nařízení vlády č. 75/2005, o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění
Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování OÚ, v platném znění
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění
15/ Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
Za každých započatých 30 minut vyhledávání informací Kč 70 Kč
Za pořízení
jednostranné kopie
A4 2 Kč
A3 3 Kč
oboustranné kopie
A4 Kč 3 Kč
A3 Kč 4 Kč
úředně ověřený opis výročního vysvědčení 100 Kč
úředně ověřený opis maturitního vysvědčení 100 Kč
úředně ověřený opis výučního listu 100 Kč
Za výtisk jedné stránky A 4 z tiskárny z počítače – 3 Kč
Za odeslání informací žadateli – náklady za použitou nebo požadovanou poštovní se hradí ve výši skutečných nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.
Za balné paušál – 35 Kč
Oznámení o vyřízení žádosti i poskytovaná informace se zasílají žadateli doporučeným dopisem s doručenkou.
16/ Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. VZ 2021-22
VZ 2020-21
VZ 2019-20
VZ 2018-19
VZ 2017-18
VZ 2016-17
VZ 2015-16
VZ 2014-15
VZ 2013-14
17/Pověřenec pro ochranu osobních údajůMgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, Moore Czech Republic s.r.o., e-mail: consultant@moore-czech.cz
18/Zpracovávané údajeInformace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy.