Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
1/ Oficiální název Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní
2/ Důvod a způsob založení Důvod: organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou. Způsob: Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydalo na základě ustanovení § 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 130/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 181 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřizovací listinu příspěvkové organizace Střední škola Náhorní. Zřizovatel: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00 064 581
3/ Organizační struktura Organizační schéma
4/ Kontaktní spojení 4.1. Kontaktní poštovní adresa: U Měšťanských škol 525/1 Praha 8 182 00 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: viz 4.1. 4.3. Úřední hodiny: 8:00 – 16:00 4.4. Telefonní čísla: 284 684 180 kancelář zástupců ředitelky 284 680 190 (ústředna), 284 683 289 ekonomický úsek 4.5. Číslo faxu: 284 684 180 4.6. Adresa internetové stránky: www.ssnahorni.cz 4.7. Adresa e-podatelny: ssnahorni@ssnahorni.cz 4.8. ID datové schránky: syrycd9 4.9. Další elektronické adresy: elektronické adresy pedagogického sboru IZO: 130001376
5/ Případné platby můžete poukázat PPF banka, a. s. 2003290006/6000
6/ IČ 61388262
7/ DIČ Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8/ Dokumenty 8.1. Seznamy hlavních dokumentů Školní řád Učební plány Dokumenty k příjímacímu řízení Dokumenty k maturitním zkouškám Dokumenty k závěrečným zkouškám Školní preventivní program 8.2. Rozpočet: Údaje o rozpočtu
9/ Žádosti o informace Informace podávají: Studijní záležitosti v jednotlivých předmětech: příslušní vyučující Záležitosti žáka – prospěch, docházka, chování: třídní učitel Otázky výchovného poradenství: výchovná poradkyně Přijímací řízení, přestupy žáků z jiné školy: Mgr. Bronislava Svobodová Pronájmy učeben, tělocvičny: ekonomický úsek 284 680 190 (ústředna), 284 683 289
10/ Příjem žádostí a dalších podání Příjem žádostí a dalších podání je možný:
  • v úředních hodinách v sekretariátu školy,
  • elektronicky na e-mailové adrese školy,
  • poštou na doručovací adresu školy.
11/ Opravné prostředky Opravné prostředky je třeba podat písemně. Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Opravné prostředky je možné podávat:
  • v úředních hodinách v sekretariátu školy,
  • elektronicky na e-mailové adrese školy,
  • poštou na doručovací adresu školy.
12/ Formuláře Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu Žádost o přijetí do vyššího ročníku Žádost o přestup Žádost o uvolnění z TEV Žádost o uvolnění z vyučování Žádost o opakování ročníku
13/ Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Přijímací řízení do 1. ročníku studia Přerušení studia
14/ Nejdůležitější předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění Nařízení vlády č. 75/2005, o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování OÚ, v platném znění Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění
15/ Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: Za každých započatých 30 minut vyhledávání informací Kč 70 Kč Za pořízení jednostranné kopie A4 2 Kč A3 3 Kč oboustranné kopie A4 Kč 3 Kč A3 Kč 4 Kč úředně ověřený opis výročního vysvědčení 100 Kč úředně ověřený opis maturitního vysvědčení 100 Kč úředně ověřený opis výučního listu 100 Kč Za výtisk jedné stránky A 4 z tiskárny z počítače – 3 Kč Za odeslání informací žadateli – náklady za použitou nebo požadovanou poštovní se hradí ve výši skutečných nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb. Za balné paušál – 35 Kč Oznámení o vyřízení žádosti i poskytovaná informace se zasílají žadateli doporučeným dopisem s doručenkou. Žádosti o vystavení stejnopisu vysvědčení (při ztrátě) zasílejte výhradně na adresu beranovar@ssnahorni.cz
16/ Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. VZ 2021-22 VZ 2020-21 VZ 2019-20 VZ 2018-19 VZ 2017-18 VZ 2016-17 VZ 2015-16 VZ 2014-15 VZ 2013-14
17/Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, Moore Czech Republic s.r.o., e-mail: consultant@moore-czech.cz
18/Zpracovávané údaje Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy.
19/Etická linka – whistleblowing Etická linka – whistleblowing – text ve formátu pdf