Hlavním výstupem je výukový materiál rozdělený do dvou částí. První je určený učitelům českého jazyka a také jiných humanitních předmětů. Druhý je vhodný pro výuku angličtiny na úrovni B1 – k tomuto materiálu patří také DVD s filmem Cesta, které zájemcům zasíláme na vyžádání na adrese vockovap@ssnahorni.cz.

Materiály ke stažení: literaturou-a-humorem-ke-kreativite cesta-vyukovy-material

Pavlína Vočková, která se věnovala propojení tvůrčího psaní a němého filmu, se o tuto zkušenost podělila s kolegy na portále rvp.cz, kde byl její článek Tvůrčí psaní v hodinách cizího jazyka (viz níže) lektorsky kladně ohodnocen.

Tvůrčí psaní v hodinách cizího jazyka 

Ve výuce jazyků máme nepřeberné množství možností, jak žáky zaujmout a vhodně je motivovat k učení. Důležitým předpokladem úspěchu je postavit hodinu na tom, co je zajímá a čemu přirozeně věnují svoji pozornost. Ačkoliv se v rámci jedné třídy mohou u žáků objevit různé preference, někdy dokonce nesourodé či protichůdné, existuje téma, které je oblíbené téměř u všech, a sice „já a můj názor na svět“. Z tohoto důvodu je velmi přínosné zapojovat do výuky jazyků tvůrčí psaní.

Dáme-li žákům tvůrčí úkol, chtějí se v první řadě pochlubit svým nápadem či vyjádřit svůj – pro ně výjimečný – názor či postoj, což má pozitivní vliv na jejich výkon. Odborník přes výuku angličtiny Jeremy Harmer tento jev označuje termínem „product pride“. Řečeno jinými slovy, když si jako tvůrce textu uvědomuji, že to, co píšu, je výpovědí o mně samotném, dávám si více záležet na tom, jak to napíšu.  Jazyk se v tu chvíli stává nástrojem k vyjádření sebe sama a má pro žáka větší význam, než když na cizí jazyk pohlíží jako na systém, jehož zákonitosti musí chtě nechtě pochopit a hlavně správně používat.film Jak je nám známo z pedagogické praxe, v každé třídě se obvykle najdou jedinci, kteří se z různých důvodů nechtějí kolektivu otevírat. V tom případě není nic jednoduššího než tvůrčí úkol pojmout tak, aby žáci měli možnost vtělit se do někoho jiného a promlouvat za něj. „Product pride“ se nevytratí („Ten skvělý nápad je můj, ten text jsem já!“) a ti, kteří o sobě nechtějí svému okolí nic sdělovat, se nemusí prát s nepříjemným zadáním, které by je mohlo – naprosto kontraproduktivně – v učení se cizímu jazyku blokovat. Napsat sentimentální báseň o tom, jak se cítí pohozená mince na chodníku, nebo vymyslet vtipný dialog jeptišky s opilcem jsou úkoly, které dávají prostor k fantazírování a tvůrčímu vyjádření, ale nenutí žáky prozrazovat nic o sobě, pokud nechtějí. Kromě drobných tvůrčích aktivit, jejichž dva příklady jsem uvedla výše, je možné do výuky cizího jazyka začlenit několikahodinový výukový blok, jehož jednotlivé části budou propojeny výchozí aktivitou, např. společně zhlédnutým filmem. I když pro dnešní žáky není použití videa v hodinách jazyků nic převratného, film dokáže – např. ve srovnání se čtením – snadněji upoutat jejich pozornost a zájem. Zajímavým experimentem je němý film, a to i přesto že se nám jeho použití ve výuce jazyka může jevit jako absurdní: „Kde není dialog, tam přeci není ani jazyk! K čemu nám tedy takový film bude?“ Odpověď je jednoduchá: „Hlavně a jedině k tomu, abychom v žácích vyvolali potřebu chybějící jazyk k filmu dodat, tzn. vyprodukovat ho.“ Zamysleme se nad prfamoůběhem hodiny, která začíná krátkým němým filmem se silným a srozumitelným příběhem. Poté, co ho s žáky zhlédneme, je pro všechny, kteří dosáhli minimálně jazykové úrovně A2, jednoduché převyprávět jeho děj v přítomném čase prostém. To by se samozřejmě dalo udělat s jakýmkoliv filmem, ovšem je zde jistý rozdíl – absence slov a zejména nevyřčenost pocitů a myšlenek postav vzbuzují v žácích četné otázky. Proč se postava zachovala právě tak, jak se zachovala? Co si kdo myslel a jak se cítil? Co by si hlavní hrdinové řekli, když by se po letech opět potkali? Takto zformulované otázky zde nejsou uvedeny jen jako příklady, ale vztahují se ke konkrétnímu němému filmu (Cesta, 2014), jenž je základem tříhodinového výukového bloku, který lze použít s žáky od úrovně B1. Výukový blok je rozdělen do třech 45minutových vyučovacích hodin. Film zde slouží jako odrazový můstek pro aktivity tvůrčího psaní zaměřené na deníkový záznam (1. hodina) a dialog (2. hodina). V prvních dvou hodinách je žákům uložen tvůrčí domácí úkol, se kterým se v následující hodině společně pracuje. Oba domácí úkoly obsahově vychází z filmu Cesta, avšak jednotlivá cvičení obsažená ve worksheetech s filmem spjata nejsou. Důvodem je závažné téma zhlédnutého příběhu, které je vhodnější pro intimní domácí úvahu. Závěrečná, třetí hodina shrnuje získané znalosti z oblasti tvůrčího psaní. Kromě procvičení tvůrčího psaní je výukový materiál zaměřen i na rozšíření slovní zásoby v oblasti filmové a literární terminologie, tématu války a také emocí a charakterových vlastností. Vzhledem k zápletce, která se odehrává na pozadí války a válka je vlastně hlavní příčinou dějového zvratu, je tento výukový materiál vhodný k posílení mezipředmětových vztahů, protože se dotýká dějepisu, základů společenských věd, občanské nauky a psychologie. Výukový materiál obsahuje pro každou vyučovací hodinu Teachers‘ Worksheet a Students‘ Worksheet. K první a druhé hodině patří ještě text označený jako Teachers‘ Sheet s výkladem k probírané látce v dané lekci (deníkový záznam, dialog). Učitel tak nemusí hledat informace v jiných zdrojích a být dostatečně vědomostně vybaven. Výukový materiál byl ověřen během výuky třetího ročníku střední odborné školy. Z této zkušenosti vyplynulo, že tvůrčí úkoly motivovaly k aktivitě i ty žáky, kteří mají v anglickém jazyce slabší prospěch. V konkurenci silnějších spolužáků se v hodinách obvykle neradi projevují, aby před třídou neodpověděli špatně. Když však došlo na drobné tvůrčí úkoly (např. navrhněte pro film příhodnější název), dva z nich velmi překvapili svými nápady a angažovaností v plnění úkolu. Bylo to zřejmě způsobeno tím, že se u tvůrčích úkolů více než znalost gramatiky, jež jim působí problémy, vyžaduje tvořivost, což na ně působilo motivačně. Zároveň tito žáci projevili zodpovědný přístup k plnění domácích úkolů. Uznání, kterého se jim v diskusích nad jejich texty dostalo, posílilo jejich sebevědomí a také zlepšilo celkovou pracovní atmosféru ve třídě. Všichni žáci se zapojili se zaujetím, což patří k hlavním pozitivům začlenění tvůrčího bloku do výuky. Na základě této kladné zkušenosti nabízíme výukový materiál i film Cesta všem učitelům, kteří o ně mají zájem. Výukový materiál vznikl díky projektu Kreativní učitel – kreativní žáci, který byl podpořen programem Erasmus+. Poděkování patří také Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, která bezplatně poskytla film Cesta pro didaktické účely. Všem učitelům, kteří se chtějí se svými žáky vydat na tříhodinovou cestu s filmem Cesta, přejeme příjemně a užitečně strávené chvíle. Pavlína Vočková