Školní řád

1. Obecná část

Ředitelka školy vydává v souladu s zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění po projednání s pedagogickou radou a se souhlasem školské rady tento školní řád.
Nedílnou součástí tohoto školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Účelem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro uplatňování zásad a dosažení cílů vzdělávání.
Školní řád vychází z těchto právních předpisů:
a)zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
b)Listina základních práv a svobod
c)Úmluva o právech dítěte
d)yhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
e)yhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
a dalších platných předpisů

S tímto školním řádem jsou povinni se seznámit, respektovat ho a řídit se jím všichni žáci školy, jejich zákonní zástupci a zaměstnanci školy.
Ustanovení tohoto školního řádu platí na všech školních akcích.

2. Úloha školy

Škola naplňuje právo žáka na vzdělání.
Vzdělání je založeno především na zásadách:
a)rovného přístupu každého občana ČR nebo jiného členského státu EU ke vzdělávání
b)zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce
c)vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání
d)zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování
účinných moderních pedagogických přístupů a metod
e)hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání
f)možnosti každého vzdělávat se po dobu celého svého života při vědomí spoluzodpovědnosti za své vzdělání

 3. Práva a povinnosti žáků

3.1 Práva žáků

Žáci mají právo:

a)Na vzdělání a školské služby podle školského zákona.
b)Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. V případě nezletilých mají právo na tyto informace jejich zákonní zástupci.
c)Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí.
d)Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy. Ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat.
e)Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání.
f)Na informace a poradenskou pomoc školy týkajících se vzdělávání. Základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout všichni učitelé, specifickou pomoc třídní učitel, výchovný poradce, případně metodik prevence sociálně patologických jevů.
g)Na vznášení dotazů, připomínek k chodu školy, podávání námětů ke zlepšení podmínek vzdělávání. Žáci se musí vyjadřovat přiměřenou formou, která odpovídá zásadám slušného chování. Stejným způsobem musí být jejich dotazy, připomínky či náměty přijaty.
h)Na zohlednění specifických vzdělávacích potřeb na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny a na zohlednění zdravotních potřeb na základě doporučení lékaře.
i)Na ochranu před psychickým a fyzickým násilím, na ochranu před kontaktem s narkotiky, psychotropními látkami, alkoholem.
j)Na využití preventivních programů rizikového chování.

3.2 Povinnosti žáků

Žáci jsou povinni:
a)Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všem povinným a volitelným předmětům uvedeným v učebním plánu.
b)Přicházet do školy s dostatečným předstihem, minimálně 10 minut před začátkem vyučování.
c)Označit veškeré příchody do budovy a odchody z budovy čipovou kartou přiložením ke čtecímu zařízení umístěném na vstupních dveřích školy a ve vstupní hale školy.
d)Po ukončení vyučování neprodleně opustit budovu.
e)Nosit denně do školy omluvný list a studijní průkaz jako doklad o příslušnosti k této škole.
f)Na požádání pracovníka školy jsou povinni prokázat svoji totožnost studijním průkazem nebo jiným dokladem.
g)Omlouvat se podle pravidel daných školním řádem.
h)Při vyučování být pozorný, soustředěný, nenarušovat práci učitele a svých spolužáků.
i)Opatřit si požadované učebnice a učební pomůcky a nosit je do výuky.
j)Dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni nejen v budově školy, ale i na všech školních akcích.
k)Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem (týká se i všech akcí školy).
l)Dodržovat pravidla hygieny, chodit vhodně oblečeni a upraveni. Oblékání přizpůsobit obecným normám společenského styku, podle potřeby výuce a též reprezentaci školy.
m)Nosit v prostorách školy přezůvky, které umožňují bezpečný pohyb.
n)Odkládat obuv a svršky v určené šatně.
o) Sledovat informace, pokyny, sdělení na nástěnkách ve škole. Sledovat též informace zveřejněné na webových stránkách školy.
p)Neprodleně informovat své zákonné zástupce o svých výsledcích studia a sděleních školy.
q)Dbát na pravidla slušného chování při jednání se zaměstnanci školy, ostatními žáky a dalšími osobami, které se pohybují v budově školy.
r)Informovat vyučujícího nebo třídního učitele o všech úrazech vzniklých  v prostorách školy a při akcích pořádaných školou.
s)Informovat bezodkladně vyučující, příp. jiné zaměstnance školy o přítomnosti neznámé nepovolané osoby v prostorách školy.
t)Informovat vyučujícího nebo třídního učitele o skutečnosti, je-li žák sám šikanován nebo byl svědkem takové situace.
u)Chránit majetek školy, chránit majetek svůj a svých spolužáků.
v)Nahlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli každý případ ztráty, odcizení nebo poškození osobního majetku nebo majetku školy.
w)chovat se šetrně k vypůjčeným knihám a vracet je v pořádku včas do školní knihovny.
x)Hospodárně zacházet se všemi učebními pomůckami.
y)Dbát na úsporu elektrické energie a vody.
z)Udržovat pořádek a čistotu v učebnách a ostatních prostorách školy. Při odchodu do jiné učebny po sobě učebnu uklidit. Po poslední vyučovací hodině zvednout v učebně, ve které žáci končí, židle, zavřít okna, vodu a učebnu uklidit.

 Zletilí žáci jsou dále povinni:

a)Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
b)Dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
c)Oznamovat škole všechny údaje a jejich změny, které jsou nezbytné pro činnost školy, pro průběh vzdělávání a bezpečnost žáka.
d)Nahradit škodu, kterou způsobí úmyslně či z nedbalosti na majetku školy (za nezletilého žáka jeho zákonný zástupce).

Žákům je zakázáno:

a)V průběhu dopoledního a odpoledního vyučování včetně doby přestávek opouštět školní budovu, s výjimkou volné hodiny mezi dopoledním a odpoledním vyučováním určené na oběd, uvolnění k lékaři a jiných závažných důvodů, o nichž byl informován třídní učitel nebo zástupce ředitelky či ředitelka.
b)Kouřit ve vnitřních i vnějších prostorách školy a při všech akcích pořádaných školou.
c)Donášet, držet, distribuovat a užívat alkoholické či návykové látky v budově a areálu školy a účastnit se vyučování a akcí konaných školou pod vlivem těchto látek.
d)Donášet do školy nebezpečné, zdraví ohrožující věci.
e)Nosit do školy cenné předměty, větší finanční hotovost.
f)Vodit či nosit do školy zvířata.
g)Hrát ve škole hazardní hry.
h)Připojovat vlastní přístroje, které nemají revizi, k elektrické síti, pracovat s nimi, nabíjet baterie. Používat vlastní notebook může žák používat pouze se souhlasem vyučujícího a v režimu napájení z baterie.
i)Jakýmkoli způsobem zasahovat do školní počítačové sítě, měnit nastavení, stahovat a nahrávat jakýkoli software.
j)Používat mobilní telefony v době výuky (musí být vypnuty) a další přístroje, včetně sluchátek.
k)Zdržovat se v prostorách školy mimo vyučování bez souhlasu vyučujícího nebo třídního učitele.
l)Vyrušovat při vyučování např. hovorem se spolužáky při výkladu vyučujícího.
m)Padělat a pozměňovat omluvenky, razítka a podpisy zákonných zástupců nezletilých žáků.
n)Používat ve škole jakékoli technické zařízení umožňující pořizování zvukového nebo obrazového záznamu bez souhlasu vyučujícího a ostatních účastníků.

4. Práva a povinnosti zákonných zástupců

4.1 Práva zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají stejná práva jako žáci s výjimkou práva na vzdělání a práva zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků.

4.2 Povinnosti zákonných zástupců

a)Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
b)Na vyzvání ředitelky školy (pověřených osob) se osobně zúčastní projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
c)Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
Dodat vyjádření pedagogicko-psychologické poradny ohledně specifických vzdělávacích potřeb žáka do 3 měsíců od zahájení vzdělávání nebo do 1 měsíce od okamžiku, kdy nastala skutečnost rozhodná pro zohlednění specifických vzdělávacích potřeb žáka. Dodat žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy pro daný školní rok do konce září nebo do 14 dnů od okamžiku, kdy nastala skutečnost rozhodná pro uvolnění žáka z tohoto předmětu.
d)Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
e)Oznamovat škole všechny údaje a změny v těchto údajích, které jsou nezbytné pro činnost školy, pro průběh vzdělávání a bezpečnost žáka. Informovat o změnách těchto údajů do 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy došlo k jejich změně.

5. Pravidla chování mezi žáky a pracovníky školy

a)Pracovníci školy a žáci školy dbají na dodržování základních společenských pravidel.
b)Při setkání s dospělou osobou v budově školy žáci vždy slušně pozdraví.
c)Jakékoli slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné a budou řešeny kázeňským opatřením
d)Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo pracovníka školy vůči žákům jsou považovány za hrubé porušení školního řádu.

Za toto porušení může být jako kázeňské opatření uloženo až vyloučení žáka ze školy.

U pracovníka školy bude v tomto případě postupováno podle příslušné platné  legislativy.

 

6. Provoz a vnitřní režim školy

6.1     Provoz školy

Budova školy se otevírá v 7:00 hod a uzavírá od pondělí do čtvrtka v 18:30 hod. V pátek se uzavírá v 16:30 hod.
Pro žáky se škola otevírá v 7:30 hodin. Doba vyučování je stanovena v platném rozvrhu hodin.
V době velké přestávky od 10:15 do 10:35 je škola uzavřena.
Začátek a konec vyučovacích hodin je následující:

Hodina Začátek Konec
 1. 7:50 8:35
 2. 8:40 9:25
 3. 9:30 10:15
 4. 10:35 11:20
 5. 11:25 12:10
 6. 12:15 13:00
 7. 13:05 13:50
 8. 13:55 14:40
 9. 14:45 15:30
10. 15:35 16:20
11. 16:25 17:10
12. 17:15 18:00

 6.2     Vnitřní režim školy

a)      Žáci přicházejí do školy nejméně 10 minut před zahájením vyučování.
b)      Příchody do budovy a odchody z budovy žák musí zaznamenat prostřednictvím své elektronické karty přiložením ke čtecímu zařízení umístěnému u vstupních dveří a ve vstupní hale školy.
c)      Ve vstupní hale se žáci přezují, svrchní oděv a obuv uloží v přidělené šatně. Nedodržení těchto zásad bude řešeno kázeňským opatřením. Pouze na věci uložené v uzamčené šatně se vztahuje pojištění za škody vzniklé poškozením a ztrátou věci.
d)     Oblečení a upravenost žáků ve škole odpovídá běžným normám společenského styku.
e)      Před vyučovací hodinou si žák připraví na lavici pomůcky.
f)       Při zahájení vyučovací hodiny musí být žák na svém místě v učebně a v klidu čeká na příchod učitele. Zahájení vyučovací hodiny oznamuje zvonek. Hodinu ukončuje vyučující.
g)      Před začátkem vyučovací hodiny musí žák vypnout mobilní telefon, aby nerušil jeho provozem vyučování. Ve škole není dovoleno dobíjet mobilní telefony. Při opakovaném porušení těchto zásad má vyučující právo žákovi mobilní telefon na dobu trvání vyučovací hodiny odebrat. Po ukončení vyučovací hodiny vyučující žákovi mobilní telefon vrátí s tím, že přestupek bude řešen kázeňským opatřením.
h)      Pokud si žák zapomněl domácí úkol nebo učební pomůcku nebo se nemohl na vyučování připravit, omluví se vyučujícímu na začátku hodiny.
i)        Žák je povinen se dostavit k předem ohlášeným testům a písemným pracím ve stanoveném termínu, pokud mu v tom nebrání závažné důvody. Písemné práce a testy žáci vypracovávají modrou nebo černou propisovací tužkou (příp. perem). Není dovoleno používat obyčejnou tužku nebo červenou barvu inkoustu.
j)        Žák je povinen si dle pokynů vyučujícího doplnit do konce klasifikačního období písemné práce a testy, na které se nedostavil.
k)      V průběhu vyučovací hodiny není dovoleno jíst, pro jídlo jsou vyhrazeny přestávky.
l)        Obrazové snímky, zvukové záznamy, podobizny nebo písemnosti osobní povahy týkající se žáků, zaměstnanců školy nebo jejich projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejich svolením.
m)    Dokumentovat jakýmkoli způsobem vyučovací proces a vše s ním související bez souhlasu vyučujícího a ostatních účastníků (např. pořizování fotografií, videonahrávek, hlasové snímání apod.) je zakázáno. Nerespektování tohoto zákazu je velmi hrubým porušením školního řádu a za toto porušení může být jako kázeňské opatření uloženo až vyloučení žáka ze školy. Porušení zákazu dokumentace vyučovacího procesu a zejména šíření této dokumentace bez souhlasu dotčených osob je neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti a ředitelka školy z takového jednání vyvodí důsledky dle platných právních předpisů.
n)      Žákům je zakázáno používat třídní počítač umístěný na stolku vyučujícího (katedře).o)      Po dobu dopoledního a odpoledního vyučování, včetně přestávek, není dovoleno opouštět školní budovu. Výjimkou je přestávka na oběd mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, uvolnění k lékaři a jiné závažné důvody, o kterých byl předem informován vyučující, třídní učitel, zástupce nebo ředitelka školy.
p)      Během polední přestávky na oběd, která je dána platným rozvrhem vyučovacích hodin, dochází k přerušení výchovně-vzdělávací činnosti a škola nenese odpovědnost za případné škody na majetku nebo zdraví žáků.
q)      Pobyt v učebně po skončení vyučování (např. kvůli dokončení práce), jsou žáci povinni nahlásit vyučujícímu a vedení školy, které s tím musí souhlasit.
r)       Vstup do sborovny školy je žákům povolen pouze v doprovodu vyučujícího.
s)       Žákům není dovoleno v budově školy přijímat návštěvy ani je vodit po budově.
t)       Zjistí-li žáci v budově přítomnost neznámé osoby, neprodleně vyrozumí vrátného nebo jiného zaměstnance školy.
u)      Před hodinou tělesné výchovy si každý žák uloží doklady a cenné věci do přineseného obalu označeného jmenovkou a předá ho učiteli, který ho uloží v kabinetu tělesné výchovy. Po skončení výuky předá učitel žákovi jeho obal s uloženými věcmi.
v)      Na hodiny tělesné výchovy musí mít žák předepsaný cvičební úbor a sportovní obuv.
w)    Práce, které vznikají při výuce a v souvislosti s výukou, jsou majetkem školy. Škola s nimi může nakládat dle vlastního uvážení. Žáku, který práci vytvořil, může být odprodána za inventární cenu, která zahrnuje cenu materiálu a režii (spotřebovanou energii, amortizaci strojů, nástrojů a další související výdaje). O prodej práce může žák písemně požádat vedoucí oboru – předmětové komise, ta rozhodne, zda bude žáku práce prodána. Jestliže žák po schválení prodeje svoji práci (výrobek) neodkoupí do třiceti kalendářních dnů, má se za to, že již nemá o koupi zájem a škola má právo prodat práci jinému zájemci. Maturitní práce lze prodat až po pěti letech archivace.
x)      Žák je povinen si po ukončení nepřítomnosti ihned samostatně doplnit zameškané učivo, případně se domluvit s vyučujícími o termínu a způsobu jeho doplnění. Z učiva, na které byl ve škole přítomen před svou absencí, může být zkoušen ihned.
y)      Jestliže dojde k šíření poplašné zprávy, bude tento případ vždy řešit policie ČR. Vyučovací hodiny, které byly z tohoto důvodu odvolány, mohou být rozhodnutím vedení školy nahrazeny formou odpoledního vyučování. Šíření poplašné zprávy je zvlášť závažným porušením školního řádu.
z)      Při organizaci praktické výuky mohou některé části výuky dle školního vzdělávacího programu probíhat na pracovištích sociálních partnerů.

6.3     Povinnosti žákovské pořádkové služby (dále jen služba)

a)      Třídní učitel určí na každý týden službu, která se řídí jeho pokyny. Jména žáků, kteří konají službu, jsou zapsána v třídní knize, případně ještě na nástěnce ve třídě.
b)      Pokud jsou žáci pověření službou nepřítomni, přebírají jejich povinnosti přítomní žáci, na které by služba připadala následně.
c)      Povinností služby je informovat vyučujícího o nepřítomnosti žáků.
d)     Služba sleduje změny v rozvrhu a bezodkladně o nich informuje třídu.
e)      Služba připravuje učební pomůcky dle pokynů jednotlivých vyučujících.
f)       Služba pečuje o čistotu tabule. Před odchodem z učebny pečlivě smaže tabuli.
g)      Služba zajišťuje donášku křídy, případně fixů na tabuli.
h)      Jestliže se vyučující nedostaví do 10 minut po zvonění do třídy, služba ohlásí tuto skutečnost zástupcům ředitelky školy.
i)        Jestliže žáci zjistí po příchodu do učebny nepořádek v učebně nebo škodu na majetku školy, ohlásí tyto skutečnosti služba vyučujícímu, který o tom provede zápis do třídní knihy.
j)        Služba pečuje o pořádek ve třídě. Před odchodem ze třídy zkontroluje pořádek ve třídě a uvede třídu do naprostého pořádku, tzn. odpadky do koše, zavře otevřená okna, zhasne rozsvícená světla, zkontroluje uzavření vody, po poslední hodině dohlédne na to, aby byly židle na lavicích a ze třídy odchází jako poslední.
k)      Jestliže služba neplní řádně své povinnosti, zapíše vyučující tuto skutečnost do třídní knihy. Na základě toho budou službě uložena kázeňská opatření.

6.4     Docházka

6.4.1        Docházka do školy

a)      Základní povinností žáka je docházet pravidelně a včas do školy podle rozvrhu hodin a účastnit se vyučování a všech akcí pořádaných školou.
b)      Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit, aby žák řádně plnil tuto povinnost.
c)      Žák je povinen sledovat nástěnku ve vstupní hale školy, na které jsou uvedeny změny v rozvrhu hodin a po odchodu ze školy změny v rozvrhu hodin na webových stránkách školy.

6.4.2        Souvislá praxe

a)      Souvislá praxe je součástí předmětu praktická cvičení u oboru grafický design, ekonomika a podnikání a předmětu praxe u oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti a oboru propagace. Hodiny souvislé praxe zameškané z jakéhokoli důvodu musí žák nahradit, jinak nebude z předmětu hodnocen.
b)      Ve velmi závažných případech, jako např. dlouhodobá nemoc nebo operace, může ředitelka školy žákovi prominout absolvování části nebo celé praxe a nebo uložit vypracování práce dle zadání jako náhradu za nevykonanou praxi.

6.5     Omlouvání

a)      Žák je povinen nosit do školy omluvný list, nepřítomnost ve vyučování omlouvat pouze v omluvném listu, a to v pořadí, v jakém nastala. Výjimečně může omluvit nepřítomnost lékařským potvrzením.
b)      Nepřítomnost nezletilého žáka omlouvá jeho zákonný zástupce.
c)      Zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám.
d)     Pokud zákonný zástupce zletilého žáka dosud plní vyživovací povinnost, má právo žáka omlouvat, též má právo na informace o jeho prospěchu a docházce.
e)      Běžná lékařská vyšetření a úřední jednání si žáci zařizují v době mimo vyučování.
f)       Vyučující jsou povinni zaznamenávat nepřítomnost žáků ve vyučovacích hodinách do třídní knihy a pozdní příchody žáků včetně doby, která uplynula od začátku vyučovací hodiny.
g)      V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je povinen zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák povinen oznámit příčinu nepřítomnosti třídnímu učiteli nebo do kanceláře školy nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti.
h)      Po ukončení nepřítomnosti ve škole je žák povinen předložit následující den omluvný list ke kontrole třídnímu učiteli nebo vyučujícímu, který ho zastupuje. Opožděné předložení omluvného listu je považováno za závažné porušení školního řádu.
i)        Nepředloží-li žák omluvný list či jiný řádný doklad zdůvodňující jeho nepřítomnost ve škole nejdéle do 3 dnů po návratu do školy, považují se zameškané hodiny za neomluvené.
j)        Třídní učitel může požadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu lékařského vyšetření či nemoci vždy potvrzením od ošetřujícího lékaře jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nebo zletilým žákem, zejména v případě časté absence žáka. Tento požadavek sdělí písemně zákonnému zástupci žáka nebo zletilému žáku.
k)      Padělání a pozměňování omluvenek, razítek zdravotnických zařízení a podpisů zákonných zástupců je považováno za závažné porušení školního řádu. Takto omluvená nepřítomnost je brána v plném rozsahu jako neomluvená.
l)        Neomluvenou nepřítomnost žáka do 20 vyučovacích hodin řeší zpravidla třídní učitel s nezletilým žákem a jeho zákonným zástupcem nebo se zletilým žákem pohovorem. Při pohovoru projedná důvody nepřítomnosti a seznámí zúčastněné s možnými dalšími důsledky v případě nárůstu počtu hodin neomluvené absence. Třídní učitel provede z pohovoru zápis, ve kterém uvede dohodnutý způsob nápravy. Všichni zúčastnění zápis podepíší a obdrží jeho kopii. V případě odmítnutí podpisu nebo odmítnutí převzetí zápisu zákonným zástupcem nebo zletilým žákem, zaznamená třídní učitel tuto skutečnost do zápisu.
m)    Neomluvenou nepřítomnost žáka nad 20 vyučovacích hodin řeší výchovná komise, které se účastní ředitelka nebo její zástupce, nezletilý žák a jeho zákonný zástupce nebo zletilý žák, třídní učitel, výchovný poradce, případně metodik protidrogové prevence. Výchovný poradce provede o průběhu jednání zápis. Všichni zúčastnění zápis podepíší a obdrží jeho kopii. V případě odmítnutí podpisu nebo odmítnutí převzetí zápisu zákonným zástupcem nebo zletilým žákem, zaznamená výchovný poradce tuto skutečnost do zápisu.
n)      Vedení školy může, v případě neomluvené nepřítomnosti nezletilého žáka nad 20 vyučovacích hodin, nahlásit orgánům sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD) zanedbávání školní docházky žáka a neplnění povinností vyplývající z rodičovské odpovědnosti.
o)      Pozdní příchody a předčasné odchody z vyučování mohou být omluveny jen z vážných důvodů po individuálním přešetření třídním učitelem. Za více jak tři pozdní příchody za pololetí bude uloženo kázeňské opatření.
p)      Dostaví-li se žák do vyučovací hodiny 25 minut nebo déle po začátku hodiny a pozdní příchod řádně neomluví, bude mu započítána celá hodina jako neomluvená.
q)      Neúčastní-li se žák po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitelka školy písemně zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Zároveň jej upozorní, že pokud tak neučiní, bude žák posuzován, jakoby vzdělávání zanechal.  Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty, tímto dnem přestává být žákem školy.

6.6     Uvolňování z výuky

a)      Nemůže-li se žák z vážných, předem známých důvodů zúčastnit vyučování, musí požádat písemně s dostatečným předstihem o uvolnění. O uvolnění nezletilého žáka žádá jeho zákonný zástupce. Na dobu maximálně 3 dnů uvolní žáka z vyučování třídní učitel.
b)      Uvolnění žáka z vyučování na dobu delší než 3 dny může povolit na základě písemné žádosti a po vyjádření třídního učitele pouze ředitelka školy.
c)      V případě uvolnění žáka na část dne musí žák předložit třídnímu učiteli písemnou žádost, ve které je uvedeno datum, hodina, důvod odchodu a podpis zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka.
d)     Je-li žák uvolněn z výuky, je povinen si samostatně doplnit učivo, které bylo odučeno v době jeho nepřítomnosti. Uvolnění žáka na základě žádosti není důvodem k omluvení žáka z důvodu nepřipravenosti na výuku.e)      Svévolný odchod žáka z výuky (ze školy) je považován za závažné porušení školního řádu.
f)       Ve výjimečných případech, jako např. náhlá nevolnost apod., požádá žák třídního učitele nebo jeho zástupce o souhlas s uvolněním. Vyučující vyrozumí u nezletilého žáka jeho zákonného zástupce a požádá jej, aby se pro žáka dostavil. Nemůže-li se zákonný zástupce dostavit, zajistí vyučující doprovod žáka zletilou osobou a informuje o tom zákonného zástupce. Odchod a nepřítomnost žáka zaznamená vyučující do třídní knihy.

6.7     Uvolnění z vyučovacího předmětu

a)      Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, může ředitelka školy na základě žádosti uvolnit žáka zcela nebo z části z některého předmětu.
b)      Z předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka úplně nebo částečně z vyučování pouze na základě písemné žádosti a písemného vyjádření lékaře na školou vydaném formuláři pro tento účel.
O uvolnění z předmětu tělesná výchova je nutno požádat na začátku školního roku, nejpozději do konce září daného školního roku. V průběhu školního roku je nutno požádat nejpozději do 14 dnů, ode dne kdy nastal důvod pro uvolnění. Nelze vyžadovat uvolnění zpětně.
c)      Žák, který je uvolněn z tělesné výchovy, je v hodinách tělesné výchovy pod dozorem vyučujícího. Jedná-li se o okrajové hodiny v rozvrhu (první a poslední), je žák uvolněn a není ve škole.
d)     Z předmětu, který je rozhodující pro odborné zaměření žáka, nemůže být žák uvolněn.

7.      Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

a)      Individuální vzdělávací plán povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.
b)      Individuální vzdělávací plán může ředitelka školy povolit:
–          žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, na základě doporučení školského poradenského zařízení
–          žákům dlouhodobě nemocným, případně žákyním z důvodu těhotenství a mateřství, na základě doporučení lékaře
–          žákům mimořádně nadaným
–          žákům, kteří dosahují trvale vynikajících sportovních výsledků, na základě vyjádření sportovního oddílu
–          v jiných odůvodněných případech
c)      Individuální vzdělávací plán povoluje ředitelka školy maximálně na dobu jednoho školního roku.
d)     Výchovný poradce vede evidenci žáků s individuálním vzdělávacím plánem a ve spolupráci s třídními učiteli kontroluje jeho plnění.
e)      Individuální vzdělávací plán vypracuje výchovný poradce na základě podkladů, které mu předají příslušní vyučující.
f)       Individuální vzdělávací plán obsahuje úkoly a termíny ústních a písemných zkoušek pro každý předmět.
g)      Jestliže žák neplní stanovené podmínky individuálního vzdělávacího plánu, zanedbává studijní povinnosti nebo závažným způsobem poruší školní řád, je studium podle tohoto plánu s okamžitou platností zrušeno.

8.      Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany  před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a)      Všechny osoby účastné na vzdělávání a provozu školy jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a řídit se protipožárními předpisy.
b)      V době od 7:50 hod do 8:05 hod a v době hlavní přestávky je škola z provozních a bezpečnostních důvodů uzavřena.
c)      Žáci se chovají tak, aby neohrožovali bezpečnost a zdraví vlastní, svých spolužáků a ostatních osob. Nedodržení pravidel bezpečnosti a protipožárních předpisů je závažným až hrubým porušením školního řádu.
d)     Je zakázáno kouřit (týká se i elektronických cigaret) ve vnitřních i vnějších prostorách školy, ve všech dalších prostorách, kde probíhá výuka a při všech školních akcích.
e)      Je zakázáno ve vnitřních i vnějších prostorách školy, ve všech dalších prostorách, kde probíhá výuka a při všech školních akcích přinášet, držet a užívat alkohol a vstupovat do těchto prostor a na školní akce pod vlivem alkoholu.
f)       Je zakázáno ve vnitřních i vnějších prostorách školy, ve všech dalších prostorách, kde probíhá výuka a při všech školních akcích přinášet, držet a užívat omamné a psychotropní látky a vstupovat do těchto prostor a na školní akce pod vlivem těchto látek.
g)      Je zakázáno ve vnitřních i vnějších prostorách školy, ve všech dalších prostorách, kde probíhá výuka a při všech školních akcích přinášet, držet a používat zbraně, střelivo, výbušniny a pyrotechniku.
Vzhledem ke zdravotním a bezpečnostním rizikům, bude porušení bodu d) až g) hodnoceno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu. Za toto porušení může být jako kázeňské opatření uloženo až vyloučení žáka ze školy a ředitelka školy vyvodí důsledky dle příslušných právních předpisů.
h)      Ve všech prostorách školy a ve všech dalších prostorách, kde probíhá výuka a při všech školních akcích je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm.
i)        Žákům je zakázáno jakýmkoli způsobem manipulovat s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací ve škole.
j)        Žákům je zakázáno bez pokynu a dozoru vyučujícího otevírat okna ve třídách i na chodbách školy.
k)      Žákům je zakázáno vyklánění se a vylézání z oken a sedání do oken.
l)        Žáci jsou povinni hlásit vyučujícímu, případně třídnímu učiteli nebo zástupcům ředitelky všechny úrazy, které se stanou ve škole.
m)    Je zakázáno přinášet do školy předměty, které narušují dobré mravy, ohrožují zdraví či rozptylují pozornost.
n)      Ve škole je zakázáno propagovat jakékoli politické strany a hnutí, zejména takové, jejichž program směřuje k potlačování lidských práv nebo rasové nesnášenlivosti.
o)      Všechny osoby účastné na vzdělávání a provozu školy jsou povinny zabránit výskytu šikany, kyberšikany, vandalismu, rasismu a kriminality. Žáci a ostatní osoby, zjistí-li jakýkoliv výskyt šikany, vandalismu, rasismu a kriminality, jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, výchovného poradce  nebo vedení školy.
p)      Žák, který se stal obětí šikany, kyberšikany, rasismu, brutality, vandalismu nebo jiného násilného či ponižujícího jednání, má právo tuto skutečnost oznámit kterémukoli zaměstnanci školy a na základě toho má právo na okamžitou ochranu a pomoc.
q)      Žák má právo se při řešení problémů ve vztazích s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy obracet na výchovnou poradkyni nebo přímo na ředitelku školy.
r)       Do školy není dovoleno nosit cenné předměty.
s)       Žáci nesmí nechávat v šatnách osobní doklady, jízdní průkazy, peníze apod.
t)       Žáci jsou povinni ztráty předmětů okamžitě nahlásit vyučujícímu.
u)      Věci nalezené v prostorách školy jsou žáci povinni odevzdat zástupcům ředitelky školy.
v)      Každý z pracovníků a žáků školy, který otevře budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

9.      Podmínky zacházení s majetkem školy

a)      Žáci jsou povinni udržovat pořádek ve všech prostorách školy, zejména na WC.
b)      Žáci mají právo používat pomůcky, učebnice a zařízení školy pouze v souvislosti s výukou a jsou povinni se řídit pokyny vyučujících nebo dalších zaměstnanců školy.
c)      Žáci jsou povinni se chovat ohleduplně k vystaveným pracím žáků v prostorách školy, pokud je poškodí nebo zničí, jsou povinni dát je na vlastní náklady do původního stavu nebo uhradit vzniklou škodu.
d)     Jestliže byl žák svědkem poškození majetku, nebo takové poškození objevil, je povinen oznámit toto skutečnost vyučujícímu, případně vedení školy.
e)      Žáci zodpovídají za inventář učeben a jim přístupných prostor školy. Škody na majetku školy způsobené úmyslně nebo nedbalostí jsou povinni uhradit (u nezletilých jejich zákonný zástupce.)
f)       Jestliže dojde k poškození majetku v některé učebně a nebude nalezen viník, uhradí škodu všichni žáci třídy, která byla v této učebně poslední před oznámením škody.
g)      Úmyslné poškození majetku je vždy závažným až zvlášť závažným porušením školního řádu.
h)      Krádež majetku školy nebo majetku spolužáků či zaměstnanců školy je vždy zvlášť závažným až hrubým porušením školního řádu.

10.   Výchovná opatření

 

Výchovnými opatřeními jsou:

  1. pochvaly:

–          ředitelky školy

–          třídního učitele

–          učitele odborného výcviku

  1. kázeňská opatřená:

–          napomenutí třídního učitele

–          napomenutí učitele odborného výcviku

–          důtka třídního učitele

–          důtka učitele odborného výcviku

–          důtka ředitelky školy

–          podmíněné vyloučení žáka ze školy

–          vyloučení žáka ze školy

Výchovná opatření se udělují písemně v průběhu celého klasifikačního období a zaznamenávají se do dokumentace školy.

10.1   Pochvala

a)      Ředitelka školy může udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci, účast v soutěžích, reprezentaci školy.

b)      Třídní učitel může udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci a tuto skutečnost oznámí ředitelce školy.

c)      Učitel odborného výcviku může udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci a tuto skutečnost oznámí ředitelce školy.

10.2   Kázeňská opatření

a)      Za méně závažné porušení školního řádu uděluje třídní učitel napomenutí třídního učitele.

b)      Za závažné porušení školního řádu uděluje důtku třídního učitele třídní učitel.

c)      Za velmi závažné porušení školního řádu uděluje ředitelka školy důtku ředitelky školy.

d)     Za zvlášť závažné zaviněné porušení školního řádu nebo školského zákona může ředitelka školy rozhodnout o podmíněném vyloučení žáka ze školy.

e)      Za hrubé porušení povinností stanovených školním řádem nebo školským zákonem můře ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka ze školy. Takto může rozhodnout i v případě, že se žák v průběhu zkušební lhůty podmíněného vyloučení dopustí dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školním řádem nebo školským zákonem.

 

V případě, že nebylo udělení kázeňského opatření žákovi účinné, bude mu za každé další porušení školního řádu uděleno vyšší kázeňské opatření.

Při posuzování konkrétních provinění se postupuje zpravidla následujícím způsobem:

a)      Za 3 pozdní příchody je uděleno napomenutí třídního učitele.

b)      Za 5 pozdních příchodů je udělena důtka třídního učitele.

c)      Za 6 pozdních příchodů je udělen druhý stupeň z chování.

d)     Za 1 – 2 neomluvené hodiny je udělena důtka třídního učitele.

e)      Za 3 – 10 neomluvených hodin je udělena důtka třídního učitele a následně na konci klasifikačního období je udělen druhý stupeň z chování.

f)       Za 11 – 20 neomluvených hodin je udělena důtka ředitelky školy a následně na konci klasifikačního období je udělen třetí stupeň z chování.

g)      Nad 20 neomluvených hodin je udělena důtka ředitelky školy a následně na konci klasifikačního období je udělen třetí stupeň z chování. Vysoký počet neomluvených hodin, může být důvodem k podmíněnému vyloučení žáka ze školy a vést až k případnému vyloučení.

11.    Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

a)      Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu.

b)      Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se uskutečňuje v podle  § 69 zákona č. 561/2004 Sb., výchovná opatření se udělují v souladu s § 31 téhož zákona.

c)      Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení se uskutečňuje podle § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb.

d)     Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků práce žáků, souhrnná klasifikace se uskutečňuje na konci I. a II. pololetí školního roku.

e)      Předmětem klasifikace je stupeň osvojení probraného učiva žákem, schopnost žáka uplatňovat získané poznatky a dovednosti v konkrétních situacích, myšlení žáka a jeho logika, míra jeho samostatnosti a tvořivosti i jeho schopnost komunikace, dodržování školního řádu a dalších závazných norem.

f)       Při průběžné a souhrnné klasifikaci uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a pedagogický takt, při souhrnné klasifikaci bere vyučující v úvahu i možnost momentální individuální indispozice žáka v určitém období.

g)      Aby mohl být žák hodnocen, musí mít z vyučovacího předmětu alespoň 3 známky za každé klasifikační období. V pravomoci vyučujícího je navýšit tento minimální počet známek.

h)      Vyučující je povinen vést evidenci o klasifikaci žáka.

11.1   Kritéria klasifikačních stupňů

11.1.1     Hodnocení prospěchu

Podklady pro klasifikaci získává učitel především:

a)      soustavným diagnostickým pozorováním žáka

b)      soustavným sledováním výkonů žáka a jeho přípravy na vyučování

c)      různými druhy zkoušek /písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové, testy/

d)     osnovami předepsanými písemnými pracemi

Výsledná známka klasifikace za pololetí nemusí odpovídat váženému aritmetickému průměru známek v průběžném hodnocení.

 

Výsledky vzdělávání žáka se v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ve školním vzdělávacím programu se hodnotí  klasifikačními stupni:

1 – výborný

Žák ovládá požadované poznatky a zákonitosti uceleně a chápe vztahy mezi nimi, pohotově samostatně a tvořivě uplatňuje poznatky při řešení praktických úkolů. Myslí logicky správně, jeho ústní a písemný projev je správný.

2 – chvalitebný

Žák ovládá požadované poznatky a zákonitosti v podstatě uceleně. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje poznatky při řešení praktických úkolů. Myslí správně, jeho písemný a ústní projev mívá menší nedostatky.

 3 – dobrý

Žák má v ucelenosti osvojených poznatků mezery. Podstatnější chyby a nedostatky dovede za pomoci učitele korigovat, jeho myšlení je vcelku správné, není však vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, jasný a výstižný.

4 – dostatečný

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Je málo pohotový, v uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby, závažné chyby se projevují v logice myšlení. Jeho písemný a ústní projev má zpravidla závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné chyby a nedostatky dovede s pomocí učitele odstranit.

5 – nedostatečný

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich značné a závažné mezery. V uplatnění osvojených vědomostí a dovedností se vyskytují závažné chyby. V myšlení se projevují časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné chyby a nedostatky nedovede odstranit ani s pomocí učitele.

N – nehodnocen(a)

Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nehodnocen(a).

U – uvolněn(a)

Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „uvolněn(a)“.

U oboru grafický design se ve vyučovacích předmětech s převahou umělecko – odborného zaměření se do klasifikace jednotlivými stupni promítne i :

a)      stupeň tvořivosti

b)      tvůrčí aplikace osvojených vědomostí, zkušeností a činností

c)      estetické vnímání

1 – výborný

Žák pracuje samostatně, tvořivě, jeho projev je estetický a originální, získané vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má aktivní zájem o umění, úspěšně rozvíjí své estetické cítění.

 2 – chvalitebný

Žák je tvořivý, aktivní, převážně samostatný. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky. Má aktivní zájem o umění a rozvíjí své estetické cítění.

3 – dobrý

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Nemá dostatečný zájem o umění a nerozvíjí důsledněji své estetické cítění.

 4 – dostatečný

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Jeho projev je málo uspokojivý jsou v něm časté chyby, své minimální vědomosti a dovednosti aplikuje jen s velkou pomocí. Nerozvíjí dostatečně své estetické cítění.

 5 – nedostatečný

Žák je v činnostech převážně pasivní, jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Nerozvíjí své estetické cítění.

Pravidla hodnocení prospěchu jsou stejná i u žáků, kteří se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu.

Průběžnou písemnou i ústní klasifikaci musí učitel provádět soustavně a v takové frekvenci, aby souhrnná klasifikace co nejpřesněji hodnotila objektivní stav.

Předepsané písemné práce musí jednotliví učitelé rozložit tak, aby žáci psali v jeden den pouze jednu tuto práci.

Pokud má žák v některém předmětu absenci větší než 25%,  může být, pokud tak vyučující navrhne, klasifikován za příslušné pololetí pouze na základě přezkoušení komisí, jejíž složení stanoví ředitelka školy.

 11.1.2     Hodnocení chování

Podklady pro klasifikaci získává učitel především:

a)      soustavným diagnostickým pozorováním žáka

b)      konzultacemi s ostatními vyučujícími

c)      v případě potřeby konzultacemi s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny a zdravotnických služeb

d)     rozhovory se žákem a jeho zákonným zástupcem

Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:

1 – velmi dobré

Žák uvědoměle dodržuje školní řád. Svým chováním a jednáním pomáhá vytvářet pozitivní atmosféru ve třídě, chová se v souladu se zásadami humanity, demokracie a tolerance. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti školnímu řádu.

2 – uspokojivé

Chování žáka je v podstatě v souladu se školním řádem. Žák se však dopustí závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti školnímu řádu. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

 3 – neuspokojivé

Chování žáka je v rozporu se zásadami morálky, humanity a demokracie, žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu. Jeho chování ohrožuje výchovu a vzdělávání ostatních žáků.

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními učiteli a po projednání v pedagogické radě ji schvaluje ředitelka školy.

Zákonný zástupce žáka je průběžně informován o prospěchu a chování žáka:

a)      na třídních schůzkách třídním učitelem a ostatními vyučujícími

b)      jestliže o to třídního učitele nebo učitele příslušného předmětu požádá

c)      při mimořádném zhoršení prospěchu nebo chování třídním učitelem

 11.1.3    Celkové hodnocení žáka na vysvědčení

Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je vyjádřeno stupni:

Prospěl s vyznamenáním

Jestliže žák v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na vysvědčení není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů není vyšší než 1,5 a chování je hodnoceno stupněm velmi dobré.

U oboru grafický design, jestliže žák byl hodnocen z profilového předmětu známkou výborný.

Prospěl

Jestliže žák v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný.

Neprospěl

Jestliže žák v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem je na vysvědčení hodnocen stupněm prospěchu 5 – nedostatečný.

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem.

12.    Opravné zkoušky

a)      Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů,  koná z těchto předmětů opravné zkoušky.

b)      Termín opravných zkoušek stanoví ředitelka školy tak, aby byly opravné zkoušky vykonány do konce příslušného školního roku. Ředitelka stanoví termín zpravidla na konec měsíce srpna.

c)      Opravné zkoušky jsou komisionální.

d)     Žák, který se bez vážných důvodů k vykonání opravné zkoušky nedostaví, neprospěl.

e)      Žákovi, který se z vážných důvodů nemůže dostavit k vykonání opravné zkoušky, může ředitelka školy stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Důvod nepřítomnosti je žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen doložit do tří kalendářních dnů.

13.    Komisionální zkouška

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

a)      při zkoušce z odborných předmětů, které stanoví rámcový vzdělávací program v uměleckých oborech vzdělávání (tzv.klauzurní zkouška) ,

b)      koná.li opravné zkoušky,

c)      koná-li komisionální přezkoušení

Komisionální zkoušku podle písmena b) a c) může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.

Komisionální zkoušku z důvodu uvedeného v písmenu b) může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín. V případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel žádosti o dřívější termín vždy.

Komisionální zkoušku z důvodu uvedeného v bodu c) koná žák na základě předložené žádosti řediteli školy o přezkoumání jeho výsledků hodnocení. Tuto žádost může podat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení. Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

 14.    Nehodnocení

a)      Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno zpravidla do dvou měsíců po ukončení prvního pololetí, nejpozději však do 30. 6. tohoto školního roku. Nelze-li žáka hodnotit ani v náhradním termínu, je žák za první pololetí nehodnocen.

b)      Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

 

15.    Postup do vyššího ročníku

a)      Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem.

 

16.    Opakování ročníku

a)      Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může podat písemnou žádost o opakování ročníku, na základě které mu může ředitelka školy opakování ročníku povolit. K žádosti nezletilého žáka se musí vyjádřit jeho zákonný zástupce. Při rozhodování o povolení opakování ročníku ředitelka školy vychází z dosavadních výsledků vzdělávání žáka, posuzuje jeho docházku, plnění povinností daných školním řádem, případně doporučení lékaře, jestliže žák žádá ze zdravotních důvodů a dále kapacitní a organizační podmínky školy.

  17.   Závěrečná ustanovení

 

a)      Tento školní řád doplňují předpisy o hygieně a bezpečnosti práce, požární a poplachové směrnice, řády odborných učeben a laboratoří, předpisy pro užívání školní tělocvičny a další.

b)      Tento školní řád ruší a nahrazuje školní řád ze dne 1. 11. 2013

c)      Tento školní řád schválila Školská rada Střední školy Náhorní, U Měšťanských škol 525/1, Praha 8

d)     Tento školní řád nabývá účinnosti dnem  1. 9. 2014

 

V Praze dne 1. 9. 2014                                                                                     Ing. Hana Pavelková
ředitelka školy