Projektový den v GASKu

Šablony II umožňují realizaci projektového dne mimo školu. Celkem jsme si zažádali o tři, z nichž první se uskutečnil 8. ledna 2020 a zapojili jsme do něj třídu 4A1. Z původně přihlášených devatenácti žáků se ho nakonec zúčastnilo šestnáct, přičemž čtyři z nich jsou ohroženi školním neúspěchem – opakují čtvrtý ročník.

Výstupem projektového dne je umělecky orientovaná příloha fiktivního školního časopisu. Příloha je určená čtenářům z řad žáků oboru grafický design. Tématem přílohy je Galerie Středočeského kraje a částečně také Kutná Hora. Rozsah přílohy je daný minimálně jedním listem o velkosti A4, který musí obsahovat minimálně 9000 znaků (5 normostran) a minimálně 4 vlastní fotky. Celý „novinářský“ tým koordinoval žák, kterého si ostatní zvolili za šéfredaktora. V tomto případě se jednalo o Adrianu Durajovou. Než se žáci pustili do psaní článků, byla pro ně nachystána hodinová prohlídka GASKu s odborným výkladem Petra Adámka. Také v průběhu práce na textech se na něj žáci mohli obracet s odbornými dotazy. Ohledně žurnalistiky jim byla k dispozici Pavlína Vočková, která učí tvůrčí psaní.

Cílem aktivity byl rozvoj klíčových kompetencí žáků. Ti museli dodržet podmínky pracovního úkolu a učinit rozhodnutí, která vedla k jeho splnění. Tím se podpořily jejich kompetence pracovní a kompetence k řešení problému. Pracovali ve skupinkách a oslovovali zaměstnance GASKu i veřejnost, proto byly posíleny i sociální a personální kompetence. Vyhledávání, třídění a zpracovávání informací vedlo k rozvoji kompetence k učení. Při formulování myšlenek (ať už v projevu ústním či písemném) docházelo k podpoře komunikativní kompetence. Vzhledem k místu konání projektového dne, jímž byla Kutná Hora, která je na seznamu kulturního dědictví UNESCO, a GASK, kde se žáci setkali s uměleckými díly v rámci stálé expozice i výstav, byl projektový den přínosný i pro kompetence občanské.

V případě dvou zúčastněných pedagogů – Mgr. Daniela Dřímala a Mgr. Pavlíny Vočkové – měl projektový den význam zejména pro posílení jejich kompetence oborově předmětové. Oba jsou totiž angličtináři a vyučují i předmět cvičení v anglickém jazyce, který je zaměřený na odbornou angličtinu; u oboru grafický design se jedná o výtvarné umění. Pro oba učitele je to oblast, které se věnují nově, proto se během projektového dne obohatili zejména vědomostně. Jednalo se o tyto oblasti: historie Jezuitské koleje, baroko, Tovaryšstvo Ježíšovo, vybrané prvky barokní architektury včetně odborné terminologie, souvislosti kulturně-historického kontextu, fungovaní GASKu jakožto instituce, přiblížení práce kurátora, současné výstavy v GASKu a vhled do tendencí současného výtvarného umění.

Po hlavním programu ukončeném ve 13.00 následovala ještě doplňková aktivita. Žáci obdrželi pracovní list v angličtině, který se týkal významných míst v Kutné Hoře, a propojoval tak návštěvu města s látkou probíranou v předmětu cvičení v anglickém jazyce a odborných předmětech (zejména se jednalo o architekturu). Některá zastavení se týkala i literatury a dějepisu. Tato aktivita byla připravena Pavlínou Vočkovou a Danielem Dřímalem.

Při závěrečné reflexi jsme došli k závěru, že projektové dny mimo školu by se měly stát pravidelnou součástí života školy. Díky nim se totiž dají vhodně propojit předměty (v našem případě český jazyk, anglický jazyk, dějiny výtvarné kultury a dějepis). Za důležité považujeme setkání s odborníky, kteří žákům zprostředkují i jiné informace než učitelé během výuky. Galerie je místo, které je žákům blízké nejen z důvodu, že odpovídá jejich odbornému a zájmovému zaměření, jímž je výtvarné umění, ale také kvůli tomu, že je odlišné od školního prostředí, vůči kterému se někteří žáci vymezují a nepracují s takovým nasazením. Oproti našim původním předpokladům jsme zjistili, že žáci neměli valný zájem o psaní článků, které byly založené na oslovení neznámých lidí. Například byl domluvený rozhovor s kurátorkou nebo mohli dělat anketu mezi obyvateli města. Sociální a personální kompetence je tedy při příští akci nutné lépe rozvíjet, protože pokud žáci mohou, kontaktu mimo svou třídu se vyhýbají. Naopak největší zájem byl o recenze (ať už výstav či místní kavárny), které jim dávají prostor sdílet svůj zážitek a vyjádřit svůj názor. Jeden z nejrozsáhlejších příspěvků recenzoval stálou výstavu s názvem Stavy mysli. Autorkami textu jsou Erika Václavíková a Barbora Tikalová, které se v textu dotkly výjimečnosti této expozice. Oproti jiným galeriím jsou zde díla prezentována tematicky, nikoliv chronologicky. Při vnímání obrazů hrají významnou roli také doprovodné texty, např. citáty. Pro mnoho žáků to bylo první setkání s jiným konceptem pojetí výstav. V jednotlivých místnostech se nacházela protikladná témata, díky kterým se vytvářelo vzrušující napětí (např. přátelství X samota), které v umění vyhledáváme.

Celkově akci hodnotíme velmi kladně. Žáci se zájmem pracovali na výstupu, který zkompletovala Adriana Durajová. Den mimo školu strávila třída 4A1 přínosně a příjemně zároveň. Kompetence byly rozvíjeny tak, jak jsme s lektorem Petrem Adámkem naplánovali.

Pavlína Vočková, Daniel Dřímal