Přečtěte si hygienické pokyny – aktualizováno 18. 9. 2020

Hygienické pokyny pro provoz školy ve školním roce 2020/2021

 Pravidla vychází z metodiky a opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a MŠMT. Hlavním zdrojem oficiálních informací je zejména web Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz .

Vzhledem ke stále se měnící situaci je nutné sledovat aktuální epidemiologickou situaci v ČR.

Základní hygienická pravidla:

 1. Každý žák musí mít s sebou minimálně dvě roušky na den, včetně sáčků na jejich uložení.
 2. Každý žák při příchodu do školy použije dezinfekci na ruce umístěnou u vstupu školy.
 3. Žáci jsou povinni používat roušky ve všech vnitřních prostorách školy, včetně prostorů, kde probíhá výuka. Výjimka je povolena pouze pro výuku v hodinách tělesné výchovy. Dále jsou povinni dodržovat odstup, pravidelně si mýt ruce a používat dezinfekční prostředky, které jsou k dispozici ve vstupních prostorách školy, na chodbách, na toaletách a v učebnách.
 4. Žák s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 5. Pro orientační změření tělesné teploty jsou k dispozici bezkontaktní teploměry, které jsou uloženy v recepci školy, u zástupců ŘŠ, výchovných poradců a v kanceláři.
 6. Pokud se u žáka školy objeví výše uvedené příznaky v průběhu výuky, neprodleně informuje svého vyučujícího, případně jiného pedagogického pracovníka, který tuto skutečnost oznámí řediteli školy nebo některému ze zástupců ředitele a ti zajistí umístění žáka do izolační místnosti.
  V případě nezletilého žáka bude neprodleně kontaktován jeho zákonný zástupce, který si jej musí v co nejkratším čase vyzvednout.
  Zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase, s použitím roušky a požadovaného odstupu (min. 2 m). I u zletilého žáka je nutné kontaktovat některého ze zákonných zástupců a informovat ho o této skutečnosti.
 7. Zaměstnanci školy jsou povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest sloužící k zakrytí úst a nosu ve všech vnitřních prostorách školy, včetně prostorů, kde probíhá výuka a dodržovat pravidelnou hygienu rukou včetně dezinfekce. Výjimka je povolena pouze v hodinách tělesné výchovy, kterou, pokud to klimatické podmínky dovolí, je třeba přednostně realizovat ve venkovním prostředí.
 8. Učebny i další prostory je nutné pravidelně větrat, pokud to klimatické podmínky dovolují.
 9. Pokud žák trpí chronickým onemocněním (včetně alergických onemocnění), může do školy vstoupit pouze v případě, že se prokáže potvrzením, že netrpí infekční nemocí (potvrzení vydává jeho praktický lékař).
 10. Osobám, které nejsou zaměstnanci školy bude umožněn vstup pouze na základě předchozího objednání (telefonem nebo elektronicky). Při vstupu do školy si vydezinfikují ruce dezinfekci umístěnou u vchodu školy. Po celou dobu přítomnosti v budově školy používají ochranné prostředky dýchacích cest. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nebudou do budovy školy vpuštěny.
 11. V případě výskytu onemocnění Covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě svých postupů a šetření. Škola pak neprodleně informuje (v anonymizované podobě) Odbor školství, mládeže a sportu MHMP a dále všechny žáky, zákonné zástupce a zaměstnance.

 

Mimořádným opatřením KHS nebo Ministerstva zdravotnictví může dojít k uzavření třídy, resp. školy a následně k přechodu na distanční výuku. Distanční výuka je na základě novely školského zákona pro všechny žáky povinná.

 

Důležité kontakty:

 Hygienická stanice hl. m. Prahy – www.hygpraha.cz –  telefonní linka 227 272 065, e- mail: podatelna@hygpraha.cz

V Praze dne 9. 9. 2020

Ing. Hana Pavelková
  ředitelka školy