Opatření po dobu zákazu přítomnosti žáků ve škole

Toto opatření stanovuje povinnosti pro žáky školy a žáci jsou povinni se jím řídit.

Vzhledem k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN o zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách je zrušeno prezenční vyučování a je zavedeno distanční samostudium.

Výuka probíhá distanční formou prostřednictvím systému Bakaláři, e-mailové komunikace a pomocí jiných nástrojů dohodnutých s jednotlivými vyučujícími.

Předávání materiálů mezi vyučujícími a žáky probíhá tedy elektronickou formou. Žáci nemají prázdniny, a proto musí být připraveni účastnit se distančních vzdělávacích aktivit ve stejném rozsahu tak, jako kdyby probíhala běžná výuka.

Žáci jsou povinni:

  • řídit se pokyny jednotlivých vyučujících
  • průběžně plnit úkoly, které jim vyučující budou zadávat, tyto úkoly budou průběžně opravovány a klasifikovány
  • být připraveni po opětovném zahájení výuky k okamžitému ohodnocení výstupů ze samostudia
  • průběžně sledovat webové stránky školy, bakaláře,  e – mailovou poštu

Termín odevzdání dohod na souvislou odbornou praxi u oboru grafický design se prodlužují do 14. 4. 2020.

přihlášení do bakawebu

žák odevzdává dpomácí úkol přes bakaweb