Job-shadowing na mezinárodní škole v Lucembursku

Poslední dubnový týden jsem v rámci Klíčové akce 1 programu Erasmus+ absolvovala job-shadowing na St. George’s International School v Lucembursku.

St. George’s International School se nachází v Hammu, v dosahu centra města Lucemburk. Škola nabízí vzdělávání žákům různých národností od 3 do 18 let a je rozdělena na dvě části, tzv. primary school pro žáky ve věku 3-11 let a tzv. secondary school pro žáky ve věku 12-18 let. Osnovy školy vycházejí z národního kurikula Anglie a Walesu. V současné době školu navštěvuje zhruba 750 žáků více než 50 národností. I tamější pedagogický sbor se vyznačuje rozmanitostí. Měla jsem možnost stínovat hodiny pedagogů z Lucemburska, Francie, Anglie či Nizozemí. Ve třídách je zhruba 20 žáků a vyučování většiny předmětů probíhá v anglickém jazyce.

Motto školy zní: Achieving potential through challenge and care. Záměrem pedagogů je vytvářet pro žáky podporující a povzbudivé prostředí a poskytnout jim příležitost plně rozvinout svůj potenciál.

Vzhledem k tomu, že náš školní projekt Pojďme spolu zažít školu se zaměřuje na využití dramatu ve výuce, bylo cílem mého pobytu navštěvovat a pozorovat hodiny dramatické výchovy, sdílet zkušenosti s kolegy a především načerpat inspiraci pro uspořádání workshopu na den divadla v naší škole a rovněž implementovat některé postřehy do vlastních hodin.

Od prvního okamžiku na mě atmosféra školy působila velmi přátelsky. Různorodost žákovské komunity mě obohatila o zkušenost s odlišným a jedinečným vzdělávacím prostředím. Samotná dramatická výchova je propojena s literaturou a žáci ji absolvují povinně od nástupu na tzv. secondary school, tedy od 12 let. Zároveň pro tento předmět mají speciálně vyhrazenou učebnu pro dramatické aktivity. K nácviku vystoupení disponuje škola auditoriem.

Motivační a pozitivní přístup učitele při vstupu do třídy vytvářel příjemné klima v rámci celé výuky. Velmi pozitivně hodnotím činorodost a nápaditost žáků při jednotlivých dramatických aktivitách. Příležitost sledovat přímo hodiny dramatické výchovy napříč ročníky mi ukázala postupné zlepšování a rozvoj komunikačních dovedností žáků, kteří neměli problém ukázat scénku na jakékoliv téma a projevit se jak verbálně, tak nonverbálně. Rovněž kvituji jejich vzájemnou skupinovou spolupráci.

Jelikož na své škole vyučuji dějiny umění, měla jsem také možnost sledovat hodiny výtvarné výchovy, kde bych vyzdvihla plynulé propojení praktické a teoretické části s využitím moderních technologií.

Bonusem mého job-shadowingu bylo závěrečné představení a rozloučení žáků posledního ročníku v auditoriu školy. Žáci si připravili dramatické, taneční i hudební vystoupení. Poslední den mého stínování jsem také zhlédla žáky mladších ročníků v rámci oslav svátku sv. Jiří. Po těchto zkušenostech jsem si uvědomila, že dramatická výchova má důležité postavení v rámci učebních osnov a je na ni kladen velký důraz nejen z hlediska rozvoje žáka v mluveném projevu, ale i jeho osobnosti.

Nahlédnutí do inkluzivního prostředí mezinárodní školy mě obohatilo a job-shadowing hodnotím velmi kladně.                                                                                                          Martina Strnadová

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *