Distanční vzdělávání

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás seznámili s novými pravidly při distančním vzdělávání a požádali o pomoc v této nelehké situaci.
Z metodiky MŠMT ze dne 23. 9. 2020 (výňatek na konci stránky) vyplývá:

Učitel zaznamenává nepřítomnost žáka při výuce do třídní knihy, jestliže se žák neúčastní distančního vzdělávání tím, že neplní úkoly nebo se neúčastní meetingů.

Rodiče sledují absenci žáka v bakaláři a řeší tuto absenci stejným způsobem, jako při běžné prezenční výuce.

Vážení rodiče, na distanční vzdělávání jsme připraveni. Věříme, že společnými silami nelehkou situaci zvládneme. Velice nám pomůže, když dohlédnete na práci svých dětí a případné potíže budete s námi řešit.

Výňatek z metodiky MŠMT ze dne 23. 9. 2020

“Absenci při distanční výuce je tedy nutné posuzovat podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. Např. při asynchronní či off-line výuce nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák/student pracuje, nýbrž zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s dítětem/žákem či jeho zákonným zástupce nebo se studentem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Omluvená absence nemůže být důvodem ke sníženému stupni hodnocení. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence a přikazuje, že podrobnosti upraví školní řád.”